งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
25
71.13
0.04
47.88
47.92
67.31%
67.36%
2
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
41
59.66
0.00
43.80
43.80
73.41%
73.41%
รวม
66
130.79
0.04
91.68
91.72
70.09%
70.12%
×