งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
225
600.54
268.71
180.00
448.71
29.97%
74.71%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
26
780.70
6.52
665.98
672.50
85.30%
86.14%
3
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
27
283.21
4.13
266.60
270.73
94.13%
95.59%
รวม
278
1,664.45
279.36
1,112.57
1,391.93
66.84%
83.62%
×