งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
24
19.17
1.88
9.06
10.93
47.23%
57.01%
2
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
32
25.99
2.29
12.42
14.72
47.80%
56.62%
3
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
24
20.62
3.56
10.77
14.33
52.24%
69.52%
4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
7
12.21
0.00
6.87
6.87
56.22%
56.22%
5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
17
11.17
1.47
7.25
8.72
64.92%
78.08%
6
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
31
8.57
0.01
5.82
5.83
67.88%
68.03%
7
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
25
28.83
3.47
20.49
23.96
71.05%
83.09%
8
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
23
109.83
0.00
84.02
84.02
76.50%
76.50%
9
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
23
23.50
0.54
18.11
18.65
77.07%
79.38%
10
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
25
20.44
0.01
15.78
15.79
77.21%
77.26%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
210
186.69
22.85
148.52
171.37
79.55%
91.79%
12
โรงเรียนวาปีปทุม
11
16.66
0.00
14.19
14.19
85.16%
85.16%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
223
197.92
11.04
170.24
181.28
86.01%
91.59%
14
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
10
17.52
2.01
15.49
17.50
88.37%
99.85%
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
90
180.08
1.41
161.87
163.28
89.88%
90.67%
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
186
139.35
0.43
128.75
129.18
92.39%
92.69%
17
โรงเรียนผดุงนารี
12
20.02
0.00
19.94
19.94
99.56%
99.56%
รวม
973
1,038.58
50.98
849.57
900.55
81.80%
86.71%
×