งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
80
487.37
41.88
244.84
286.73
50.23%
58.83%
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44
1,223.05
7.19
902.00
909.19
73.75%
74.33%
รวม
124
1,710.42
49.07
1,146.85
1,195.92
67.05%
69.91%
×