งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักนายกรัฐมนตรี
18
2.52
0.00
0.18
0.18
7.24%
7.24%
2
กระทรวงพลังงาน
2
0.51
0.00
0.06
0.06
11.24%
11.24%
3
กระทรวงพาณิชย์
10
3.13
0.01
0.50
0.51
15.99%
16.22%
4
กระทรวงแรงงาน
46
8.85
0.00
1.55
1.55
17.52%
17.52%
5
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
17
38.10
0.21
7.17
7.38
18.80%
19.36%
6
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
22
9.12
0.00
1.79
1.79
19.61%
19.61%
7
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5
1.07
0.00
0.26
0.26
24.05%
24.05%
8
กระทรวงอุตสาหกรรม
10
1.60
0.25
0.39
0.64
24.35%
39.93%
9
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
129
63.27
1.01
15.42
16.43
24.36%
25.96%
10
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
12
7.73
0.00
2.01
2.01
25.99%
25.99%
11
กระทรวงวัฒนธรรม
7
3.69
0.00
0.97
0.97
26.19%
26.19%
12
กระทรวงคมนาคม
35
76.04
2.39
19.95
22.34
26.23%
29.38%
13
กระทรวงสาธารณสุข
28
61.46
0.00
16.44
16.44
26.75%
26.75%
14
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9
2.23
0.01
0.67
0.67
29.82%
30.18%
15
กระทรวงการคลัง
16
3.34
0.04
1.04
1.08
30.95%
32.22%
16
กระทรวงมหาดไทย
64
373.93
0.12
120.88
121.00
32.32%
32.35%
17
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
58
869.22
0.54
295.06
295.61
33.94%
34.00%
18
กระทรวงยุติธรรม
27
20.92
0.11
11.02
11.13
52.70%
53.21%
19
กระทรวงศึกษาธิการ
204
331.66
1.64
214.33
215.97
64.62%
65.12%
20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41
688.95
0.06
663.17
663.24
96.25%
96.26%
21
หน่วยงานของศาล
4
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รวม
764
2,567.36
6.40
1,372.88
1,379.28
53.47%
53.72%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
2
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
3
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
2
0.01
0.00
0.01
0.01
100.00%
100.00%
4
โรงเรียนผดุงนารี
5
7.14
0.00
7.14
7.14
100.00%
100.00%
5
โรงเรียนวาปีปทุม
5
6.05
0.00
6.05
6.05
100.00%
100.00%
6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
15
482.43
0.00
482.43
482.43
100.00%
100.00%
7
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
6
5.69
0.00
5.66
5.66
99.47%
99.47%
8
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
22
202.99
0.00
180.02
180.02
88.68%
88.68%
9
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
9
11.05
0.00
8.82
8.82
79.77%
79.77%
10
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
8
8.84
0.00
6.77
6.77
76.64%
76.64%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
20
68.84
0.00
51.24
51.24
74.42%
74.42%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
21
43.23
0.00
29.51
29.51
68.25%
68.25%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
19
67.01
0.00
43.85
43.85
65.43%
65.43%
14
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
14
8.24
0.03
5.26
5.28
63.75%
64.09%
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
22
59.90
1.19
37.82
39.01
63.14%
65.13%
16
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
16
7.29
0.03
4.55
4.58
62.31%
62.74%
17
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
3
2.99
0.00
1.84
1.84
61.60%
61.60%
18
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
13
13.30
0.00
7.93
7.93
59.60%
59.60%
19
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.18
0.00
0.09
0.09
50.94%
50.94%
20
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
3
0.52
0.01
0.23
0.24
43.47%
45.29%
21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
12
3.07
0.00
1.30
1.30
42.18%
42.18%
22
โรงพยาบาลมหาสารคาม
8
19.51
0.00
8.13
8.13
41.68%
41.68%
23
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
8
0.91
0.01
0.38
0.38
41.33%
41.88%
24
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
10
2.63
0.01
1.01
1.02
38.49%
38.82%
25
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
4
0.21
0.03
0.08
0.11
36.90%
52.79%
26
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29
647.73
0.00
233.91
233.91
36.11%
36.11%
27
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
9
0.44
0.00
0.15
0.15
34.93%
34.93%
28
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
18
332.98
0.00
115.63
115.63
34.72%
34.72%
29
สำนักงานทางหลวงที่ 8
15
14.26
0.00
4.76
4.76
33.37%
33.37%
30
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
7
2.42
0.00
0.80
0.80
33.06%
33.06%
31
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
4
0.65
0.00
0.22
0.22
32.92%
32.92%
32
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
9
3.99
0.00
1.31
1.31
32.74%
32.74%
33
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
7
2.53
0.00
0.82
0.82
32.28%
32.28%
34
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
4
2.20
0.06
0.68
0.75
31.06%
33.89%
35
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
8
2.19
0.01
0.66
0.67
30.05%
30.41%
36
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
5
17.43
0.32
5.04
5.36
28.92%
30.74%
37
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
5
4.72
0.00
1.34
1.34
28.43%
28.43%
38
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
7
6.50
0.00
1.82
1.82
27.96%
27.96%
39
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
5
0.26
0.00
0.07
0.07
27.68%
27.68%
40
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
29
221.49
0.54
61.15
61.69
27.60%
27.85%
41
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
16
11.83
0.00
3.13
3.13
26.46%
26.46%
42
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
5
1.96
0.00
0.52
0.52
26.34%
26.34%
43
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
7
2.31
0.00
0.61
0.61
26.21%
26.21%
44
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
7
3.69
0.00
0.97
0.97
26.19%
26.19%
45
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
11
0.88
0.00
0.23
0.23
26.06%
26.06%
46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
13
12.69
0.00
3.23
3.23
25.44%
25.44%
47
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
10
1.32
0.00
0.33
0.33
25.17%
25.17%
48
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
9
7.28
0.59
1.81
2.40
24.78%
32.94%
49
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
8
1.60
0.00
0.39
0.39
24.46%
24.46%
50
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
10
1.60
0.25
0.39
0.64
24.35%
39.93%
51
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
10
3.94
0.12
0.96
1.08
24.30%
27.36%
52
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
8
1.83
0.00
0.44
0.44
24.18%
24.18%
53
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
7
1.57
0.00
0.38
0.38
24.15%
24.15%
54
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
5
1.07
0.00
0.26
0.26
24.05%
24.05%
55
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
9
3.26
0.00
0.77
0.77
23.53%
23.53%
56
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
2
0.38
0.00
0.09
0.09
23.30%
23.30%
57
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
10
41.07
1.09
9.46
10.55
23.03%
25.69%
58
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
7
2.16
0.00
0.49
0.49
22.50%
22.50%
59
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
8
5.44
0.00
1.21
1.21
22.27%
22.27%
60
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
22
7.73
0.01
1.70
1.70
21.98%
22.04%
61
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
5
3.27
0.99
0.69
1.67
20.94%
51.05%
62
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
14
37.51
0.00
7.85
7.85
20.91%
20.91%
63
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
11
7.28
0.05
1.51
1.55
20.72%
21.35%
64
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
4
3.54
0.06
0.72
0.78
20.36%
22.15%
65
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
15
6.49
0.03
1.30
1.33
19.97%
20.45%
66
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
15
37.72
0.21
7.08
7.29
18.76%
19.32%
67
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
11
2.40
0.00
0.43
0.43
18.14%
18.14%
68
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.04
0.00
0.01
0.01
18.00%
18.00%
69
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
9
10.24
0.00
1.64
1.64
16.06%
16.06%
70
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
10
3.13
0.01
0.50
0.51
15.99%
16.22%
71
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
5
1.23
0.00
0.19
0.19
15.59%
15.59%
72
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
6
4.29
0.00
0.64
0.64
14.96%
14.96%
73
โครงการชลประทานมหาสารคาม
4
9.83
0.40
1.35
1.75
13.72%
17.80%
74
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
6
4.59
0.00
0.53
0.53
11.62%
11.62%
75
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
13
9.36
0.36
1.08
1.44
11.55%
15.41%
76
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
2
0.51
0.00
0.06
0.06
11.24%
11.24%
77
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
6
4.44
0.00
0.46
0.46
10.47%
10.47%
78
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
14
3.35
0.00
0.30
0.30
8.92%
8.92%
79
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
3
0.39
0.00
0.01
0.01
3.76%
3.76%
80
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
6
20.20
0.00
0.66
0.66
3.26%
3.26%
81
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
9
2.08
0.00
0.03
0.03
1.38%
1.38%
รวม
764
2,567.36
6.40
1,372.88
1,379.28
53.47%
53.72%
×