งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
168
119.55
6.27
47.34
53.62
39.59%
44.84%
2
กระทรวงพาณิชย์
13
3.16
0.01
1.33
1.34
42.06%
42.35%
3
กระทรวงคมนาคม
42
125.61
42.29
54.53
96.82
43.40%
77.07%
4
กระทรวงแรงงาน
49
9.18
0.44
4.73
5.17
51.48%
56.27%
5
กระทรวงพลังงาน
3
0.73
0.04
0.38
0.42
52.94%
57.90%
6
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8
1.29
0.00
0.69
0.69
53.52%
53.52%
7
สำนักนายกรัฐมนตรี
19
2.80
0.00
1.52
1.52
54.49%
54.49%
8
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
27
65.32
0.06
36.48
36.54
55.84%
55.93%
9
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
24
9.53
0.02
5.66
5.67
59.34%
59.52%
10
กระทรวงอุตสาหกรรม
10
1.62
0.12
0.99
1.10
60.89%
68.08%
11
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
13
7.92
0.08
5.08
5.15
64.10%
65.05%
12
กระทรวงการคลัง
22
4.34
0.03
2.91
2.94
66.91%
67.68%
13
กระทรวงวัฒนธรรม
11
3.78
0.00
2.59
2.59
68.32%
68.32%
14
กระทรวงสาธารณสุข
40
103.24
0.01
71.60
71.61
69.35%
69.36%
15
กระทรวงมหาดไทย
85
400.22
4.62
310.29
314.91
77.52%
78.68%
16
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11
2.32
0.00
1.81
1.81
78.06%
78.19%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
305
561.40
6.44
443.41
449.85
78.98%
80.13%
18
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
58
921.80
0.26
755.10
755.36
81.91%
81.94%
19
กระทรวงยุติธรรม
32
32.87
0.12
29.11
29.23
88.54%
88.90%
20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
42
689.09
0.05
675.94
675.99
98.09%
98.09%
21
หน่วยงานของศาล
6
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
22
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
3
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
รวม
991
3,066.05
60.86
2,451.73
2,512.59
79.96%
81.94%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2
0.05
0.00
0.05
0.05
100.00%
100.00%
2
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
2
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
3
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
2
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
4
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
3
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
15
482.43
0.00
482.43
482.43
100.00%
100.00%
6
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
8
8.47
0.00
8.46
8.46
99.87%
99.87%
7
โรงเรียนผดุงนารี
8
10.76
0.00
10.69
10.69
99.34%
99.34%
8
โรงเรียนวาปีปทุม
8
9.50
0.00
9.43
9.43
99.32%
99.32%
9
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
12
22.76
0.09
22.08
22.16
96.97%
97.36%
10
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
22
202.99
0.00
191.65
191.65
94.41%
94.41%
11
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
18
15.21
0.05
13.80
13.85
90.75%
91.05%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
24
98.98
0.00
89.79
89.79
90.71%
90.71%
13
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
5
2.25
0.00
1.99
1.99
88.62%
88.62%
14
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29
678.80
0.07
598.72
598.79
88.20%
88.21%
15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
11
3.09
0.00
2.62
2.62
84.78%
84.78%
16
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
4
0.75
0.00
0.63
0.63
84.06%
84.06%
17
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
3
0.39
0.00
0.32
0.32
82.63%
82.63%
18
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
22
352.08
0.00
285.83
285.83
81.18%
81.18%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
27
70.23
0.01
56.96
56.97
81.09%
81.11%
20
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
25
9.44
0.00
7.62
7.62
80.69%
80.69%
21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
27
106.26
0.00
85.14
85.14
80.12%
80.12%
22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
12
4.80
0.00
3.84
3.84
79.98%
79.98%
23
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
23
7.89
0.00
6.29
6.29
79.68%
79.68%
24
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
10
2.28
0.00
1.79
1.79
78.64%
78.78%
25
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
10
14.60
0.06
11.30
11.36
77.43%
77.83%
26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
30
91.06
4.73
70.25
74.98
77.14%
82.34%
27
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
10
0.52
0.00
0.40
0.40
76.77%
76.77%
28
โรงพยาบาลมหาสารคาม
13
44.12
0.00
33.67
33.67
76.33%
76.33%
29
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
19
7.67
0.09
5.81
5.90
75.73%
76.90%
30
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
17
10.13
0.01
7.60
7.61
75.04%
75.10%
31
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
9
1.15
0.00
0.85
0.85
74.46%
74.46%
32
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
10
5.72
0.03
4.22
4.25
73.74%
74.30%
33
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
8
2.72
0.13
2.00
2.13
73.43%
78.33%
34
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
8
1.38
0.01
0.99
1.00
71.55%
71.91%
35
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
11
4.52
0.00
3.18
3.18
70.22%
70.22%
36
สำนักงานทางหลวงที่ 8
16
15.43
0.00
10.76
10.76
69.74%
69.74%
37
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
16
5.20
0.00
3.58
3.58
68.81%
68.81%
38
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
11
3.78
0.00
2.59
2.59
68.32%
68.32%
39
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
7
4.54
0.01
3.09
3.11
68.19%
68.51%
40
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
9
1.62
0.00
1.10
1.10
67.85%
67.85%
41
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
10
2.32
0.00
1.56
1.56
67.46%
67.46%
42
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
18
74.91
0.00
49.83
49.83
66.51%
66.51%
43
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.32
0.00
0.21
0.21
66.42%
66.42%
44
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
20
9.82
0.50
6.50
6.99
66.16%
71.22%
45
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
9
1.64
0.00
1.08
1.08
65.85%
65.85%
46
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
7
6.51
0.08
4.28
4.35
65.78%
66.94%
47
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
9
2.45
0.02
1.60
1.63
65.44%
66.38%
48
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
9
2.18
0.00
1.43
1.43
65.42%
65.42%
49
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
29
243.00
0.20
156.38
156.57
64.35%
64.43%
50
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
20
54.59
0.00
34.83
34.83
63.80%
63.80%
51
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
10
1.32
0.01
0.84
0.85
63.56%
64.26%
52
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
5
0.33
0.02
0.21
0.23
63.24%
70.50%
53
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
12
7.48
0.03
4.72
4.75
63.14%
63.56%
54
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
18
5.23
1.09
3.25
4.34
62.26%
83.09%
55
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
12
7.73
0.24
4.81
5.06
62.24%
65.39%
56
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
11
2.12
0.00
1.31
1.31
61.91%
61.91%
57
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
10
1.62
0.12
0.99
1.10
60.89%
68.08%
58
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
16
14.76
0.08
8.89
8.97
60.20%
60.76%
59
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
8
3.30
0.72
1.96
2.68
59.32%
81.02%
60
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
9
2.87
0.00
1.70
1.70
59.30%
59.30%
61
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12
43.81
0.52
25.98
26.50
59.29%
60.48%
62
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
4
1.08
0.01
0.64
0.65
59.14%
60.02%
63
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
6
4.41
0.00
2.58
2.58
58.55%
58.55%
64
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
19
47.43
0.06
27.77
27.83
58.54%
58.66%
65
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
9
3.50
0.02
1.97
1.99
56.41%
56.89%
66
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
6
1.41
0.00
0.80
0.80
56.34%
56.34%
67
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
6
4.89
0.00
2.74
2.74
56.11%
56.11%
68
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
13
2.56
0.00
1.42
1.42
55.55%
55.55%
69
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
8
1.29
0.00
0.69
0.69
53.52%
53.52%
70
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
3
0.73
0.04
0.38
0.42
52.94%
57.90%
71
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
24
16.00
0.10
8.35
8.45
52.14%
52.80%
72
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
5
3.68
0.05
1.86
1.91
50.56%
51.95%
73
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
16
12.36
0.92
6.24
7.17
50.51%
57.97%
74
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
9
2.28
0.00
1.13
1.13
49.44%
49.44%
75
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
8
17.89
0.00
8.71
8.71
48.69%
48.69%
76
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.04
0.00
0.02
0.02
46.13%
46.13%
77
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
12
1.32
0.09
0.61
0.70
45.95%
52.82%
78
โครงการชลประทานมหาสารคาม
6
10.42
0.33
4.46
4.79
42.81%
45.94%
79
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
13
3.16
0.01
1.33
1.34
42.06%
42.35%
80
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
14
3.36
0.43
1.18
1.61
35.23%
48.04%
81
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
6
63.07
41.05
15.83
56.88
25.09%
90.18%
82
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
6
20.20
3.45
4.27
7.72
21.15%
38.22%
83
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
14
52.92
5.39
4.68
10.07
8.83%
19.02%
รวม
991
3,066.05
60.86
2,451.73
2,512.59
79.96%
81.94%
×