งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงคมนาคม
121
737.25
509.63
123.57
633.20
16.76%
85.88%
2
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
40
44.40
1.28
9.25
10.53
20.84%
23.72%
3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
490
473.84
82.67
143.22
225.89
30.22%
47.67%
4
กระทรวงสาธารณสุข
88
259.46
39.14
115.24
154.38
44.41%
59.50%
5
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
49
78.91
0.00
35.36
35.36
44.80%
44.80%
6
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10
2.57
0.00
1.33
1.33
51.89%
51.89%
7
กระทรวงมหาดไทย
261
934.50
16.18
488.45
504.63
52.26%
53.99%
8
กระทรวงแรงงาน
60
14.23
0.01
7.87
7.88
55.35%
55.42%
9
กระทรวงอุตสาหกรรม
10
1.75
0.00
1.01
1.01
57.56%
57.56%
10
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
30
15.84
0.00
9.86
9.86
62.25%
62.25%
11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
284
1,773.92
0.14
1,128.32
1,128.46
63.60%
63.61%
12
กระทรวงพลังงาน
4
1.75
0.00
1.12
1.12
64.32%
64.32%
13
กระทรวงพาณิชย์
21
4.83
0.40
3.16
3.55
65.44%
73.66%
14
กระทรวงการคลัง
28
6.97
0.01
4.63
4.64
66.42%
66.59%
15
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
299
1,636.58
9.04
1,100.07
1,109.11
67.21%
67.77%
16
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14
4.42
0.01
3.00
3.01
67.96%
68.15%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
1059
1,102.41
83.38
788.78
872.16
71.55%
79.11%
18
กระทรวงยุติธรรม
51
57.17
0.07
48.90
48.96
85.53%
85.64%
19
สำนักนายกรัฐมนตรี
20
3.30
0.00
2.99
2.99
90.58%
90.58%
20
กระทรวงวัฒนธรรม
11
4.67
0.00
4.27
4.27
91.32%
91.32%
21
หน่วยงานของศาล
7
0.33
0.00
0.33
0.33
100.00%
100.00%
22
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
3
0.19
0.00
0.19
0.19
100.00%
100.00%
รวม
2,960
7,159.29
741.96
4,020.94
4,762.90
56.16%
66.52%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
3
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
3
0.19
0.00
0.19
0.19
100.00%
100.00%
4
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
3
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
16
808.56
0.00
808.56
808.56
100.00%
100.00%
6
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
9
2.33
0.00
2.32
2.32
99.71%
99.71%
7
โรงเรียนวาปีปทุม
10
18.89
0.00
18.80
18.80
99.48%
99.48%
8
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
23
39.03
0.01
36.33
36.34
93.08%
93.09%
9
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
35
346.23
0.00
316.28
316.28
91.35%
91.35%
10
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
11
4.67
0.00
4.27
4.27
91.32%
91.32%
11
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
28
17.64
0.00
15.59
15.59
88.37%
88.37%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
78
203.96
6.62
169.71
176.34
83.20%
86.45%
13
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
7
0.58
0.01
0.46
0.47
78.90%
80.96%
14
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
10
4.32
0.05
3.35
3.40
77.55%
78.59%
15
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
7
7.70
0.00
5.96
5.96
77.35%
77.35%
16
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
9
1.25
0.00
0.95
0.95
75.86%
75.86%
17
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
14
1.94
0.00
1.46
1.46
74.91%
74.91%
18
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
11
5.29
0.08
3.95
4.03
74.64%
76.20%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
202
138.21
18.18
102.56
120.74
74.21%
87.36%
20
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
123
1,133.43
7.89
840.07
847.96
74.11%
74.81%
21
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
11
18.01
0.00
13.09
13.09
72.70%
72.70%
22
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
14
8.76
0.00
6.33
6.33
72.27%
72.27%
23
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
6
1.60
0.00
1.15
1.15
71.82%
71.82%
24
โรงเรียนผดุงนารี
14
22.98
0.00
16.35
16.35
71.14%
71.14%
25
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
13
7.85
0.00
5.58
5.58
71.03%
71.03%
26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
295
217.33
28.13
153.81
181.94
70.77%
83.71%
27
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
19
6.02
0.01
4.20
4.21
69.85%
69.93%
28
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
20
13.22
0.00
9.19
9.19
69.46%
69.46%
29
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.46
0.00
0.31
0.31
68.91%
68.91%
30
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
7
1.79
0.10
1.23
1.33
68.74%
74.22%
31
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
11
0.97
0.00
0.67
0.67
68.67%
68.67%
32
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
22
119.33
0.43
81.84
82.28
68.58%
68.94%
33
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
13
4.34
0.01
2.97
2.98
68.40%
68.59%
34
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
14
12.99
0.02
8.85
8.86
68.11%
68.24%
35
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
8
4.24
0.20
2.87
3.06
67.56%
72.22%
36
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
7
1.56
0.00
1.05
1.05
67.50%
67.50%
37
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
9
2.52
0.00
1.69
1.69
66.94%
66.94%
38
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
23
30.58
0.00
20.45
20.45
66.88%
66.88%
39
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
241
192.23
29.80
128.19
157.99
66.68%
82.18%
40
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
20
18.24
0.00
12.00
12.00
65.80%
65.82%
41
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
9
2.96
0.00
1.94
1.94
65.45%
65.45%
42
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
21
4.83
0.40
3.16
3.55
65.44%
73.66%
43
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
4
1.75
0.00
1.12
1.12
64.32%
64.32%
44
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
10
3.75
0.00
2.41
2.41
64.18%
64.18%
45
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
96
726.89
14.32
461.55
475.87
63.49%
65.46%
46
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
9
4.21
0.00
2.67
2.67
63.43%
63.43%
47
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
23
9.61
0.75
6.09
6.84
63.39%
71.20%
48
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
13
5.91
0.00
3.72
3.72
62.89%
62.89%
49
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
24
27.94
0.00
17.17
17.17
61.46%
61.46%
50
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
36
25.65
2.58
15.73
18.31
61.32%
71.38%
51
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
168
77.05
8.85
46.66
55.50
60.54%
72.03%
52
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
19
4.41
0.58
2.67
3.25
60.54%
73.69%
53
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
8
6.96
0.00
4.20
4.20
60.36%
60.36%
54
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
17
3.73
0.00
2.24
2.24
60.09%
60.09%
55
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
5
1.04
0.00
0.61
0.61
59.18%
59.18%
56
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
19
3.28
0.01
1.91
1.92
58.40%
58.71%
57
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
14
6.64
0.51
3.83
4.34
57.60%
65.28%
58
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
10
1.75
0.00
1.01
1.01
57.56%
57.56%
59
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
16
4.50
0.00
2.48
2.48
55.08%
55.08%
60
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
20
27.09
0.21
14.73
14.94
54.39%
55.16%
61
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
19
12.47
0.00
6.57
6.57
52.66%
52.66%
62
โรงพยาบาลมหาสารคาม
28
91.44
39.14
47.78
86.92
52.25%
95.06%
63
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
26
26.18
0.00
13.59
13.59
51.91%
51.91%
64
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
10
2.57
0.00
1.33
1.33
51.89%
51.89%
65
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
176
503.15
1.15
260.00
261.15
51.67%
51.90%
66
สำนักงานทางหลวงที่ 8
22
34.53
2.62
17.81
20.43
51.57%
59.15%
67
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
22
15.95
0.00
8.22
8.22
51.50%
51.50%
68
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
25
12.24
0.00
6.30
6.30
51.48%
51.48%
69
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
23
16.97
0.00
8.07
8.07
47.53%
47.53%
70
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
7
9.08
0.00
4.23
4.23
46.55%
46.55%
71
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
36
21.48
0.00
9.91
9.91
46.14%
46.14%
72
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
29
135.83
17.96
61.48
79.44
45.26%
58.48%
73
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.08
0.00
0.04
0.04
44.68%
44.68%
74
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
4
0.82
0.00
0.36
0.36
43.99%
43.99%
75
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
13
3.47
0.00
1.48
1.48
42.60%
42.60%
76
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
53
160.32
0.00
61.50
61.50
38.36%
38.36%
77
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
25
50.97
0.00
18.19
18.19
35.68%
35.68%
78
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
16
9.20
2.60
3.13
5.73
34.01%
62.22%
79
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
33
42.61
1.18
8.02
9.21
18.83%
21.60%
80
โครงการชลประทานมหาสารคาม
90
286.26
66.72
33.87
100.60
11.83%
35.14%
81
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
62
562.65
488.86
41.42
530.27
7.36%
94.24%
82
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
93
172.34
1.85
5.28
7.13
3.06%
4.13%
83
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
233
619.14
0.14
3.48
3.62
0.56%
0.58%
รวม
2,960
7,159.29
741.96
4,020.94
4,762.90
56.16%
66.52%
×