งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงคมนาคม
132
853.98
581.77
214.16
795.93
25.07%
93.20%
2
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
41
45.71
8.52
13.82
22.33
30.23%
48.86%
3
กระทรวงสาธารณสุข
89
297.22
84.62
134.63
219.25
45.29%
73.76%
4
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
493
485.13
144.20
245.32
389.52
50.56%
80.29%
5
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
55
136.38
18.86
73.91
92.77
54.19%
68.01%
6
กระทรวงมหาดไทย
277
1,000.52
174.82
582.66
757.48
58.23%
75.70%
7
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
2.65
0.00
1.57
1.57
59.15%
59.15%
8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
287
1,808.47
36.54
1,129.83
1,166.37
62.47%
64.49%
9
กระทรวงแรงงาน
61
15.99
1.80
10.23
12.03
63.98%
75.26%
10
กระทรวงวัฒนธรรม
13
7.38
0.00
4.84
4.84
65.62%
65.62%
11
กระทรวงอุตสาหกรรม
12
3.09
0.41
2.07
2.48
66.99%
80.19%
12
กระทรวงพลังงาน
4
1.75
0.11
1.20
1.31
68.75%
74.93%
13
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
28
16.13
0.00
11.49
11.49
71.24%
71.24%
14
กระทรวงพาณิชย์
21
4.83
0.40
3.46
3.85
71.64%
79.86%
15
กระทรวงการคลัง
29
8.48
0.01
6.11
6.12
72.03%
72.17%
16
สำนักนายกรัฐมนตรี
25
4.44
0.00
3.29
3.29
74.17%
74.17%
17
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
305
1,671.59
30.75
1,286.37
1,317.12
76.95%
78.79%
18
กระทรวงศึกษาธิการ
1114
1,179.73
95.17
916.89
1,012.06
77.72%
85.78%
19
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16
4.50
0.01
3.61
3.62
80.21%
80.35%
20
กระทรวงยุติธรรม
52
61.49
0.14
55.51
55.64
90.26%
90.48%
21
หน่วยงานของศาล
7
0.46
0.00
0.46
0.46
100.00%
100.00%
22
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
3
0.21
0.00
0.21
0.21
100.00%
100.00%
รวม
3,075
7,610.15
1,178.10
4,701.64
5,879.75
61.78%
77.26%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
2
0.05
0.00
0.05
0.05
100.00%
100.00%
2
สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
3
0.21
0.00
0.21
0.21
100.00%
100.00%
3
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2
0.11
0.00
0.11
0.11
100.00%
100.00%
4
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
3
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
5
โรงเรียนวาปีปทุม
10
19.01
0.00
18.92
18.92
99.54%
99.54%
6
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
11
18.12
0.46
17.65
18.11
97.40%
99.93%
7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
20
846.25
27.81
808.56
836.37
95.54%
98.83%
8
โรงเรียนผดุงนารี
14
23.15
1.00
22.10
23.10
95.47%
99.78%
9
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
24
43.25
0.00
41.24
41.24
95.35%
95.35%
10
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
11
16.17
0.35
15.39
15.74
95.18%
97.34%
11
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
35
346.23
8.52
316.28
324.80
91.35%
93.81%
12
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
15
1.95
0.00
1.74
1.74
89.64%
89.64%
13
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
28
17.85
0.03
15.91
15.94
89.12%
89.29%
14
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
10
4.33
0.12
3.79
3.91
87.66%
90.43%
15
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
126
1,156.13
24.52
995.87
1,020.39
86.13%
88.25%
16
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
7
0.58
0.01
0.50
0.51
85.84%
87.90%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
84
215.35
7.65
183.02
190.67
84.98%
88.54%
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
208
147.43
10.93
121.22
132.14
82.22%
89.63%
19
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
11
5.67
0.06
4.62
4.68
81.37%
82.41%
20
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
6
1.65
0.00
1.34
1.34
81.32%
81.32%
21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
301
227.86
22.39
184.44
206.84
80.94%
90.77%
22
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
15
4.42
0.01
3.58
3.58
80.87%
81.01%
23
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
7
1.79
0.00
1.44
1.44
80.59%
80.59%
24
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
8
2.28
0.00
1.83
1.83
80.44%
80.44%
25
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
18
4.41
0.00
3.53
3.53
80.04%
80.04%
26
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
169
78.66
8.54
61.76
70.30
78.51%
89.36%
27
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
9
2.54
0.00
1.95
1.95
76.92%
76.92%
28
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
3
0.46
0.00
0.35
0.35
76.59%
76.59%
29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
14
13.09
0.02
10.02
10.04
76.57%
76.70%
30
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
12
0.99
0.00
0.75
0.75
75.80%
75.80%
31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
246
214.74
36.46
161.07
197.53
75.00%
91.98%
32
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
25
15.26
1.72
11.38
13.10
74.54%
85.83%
33
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
12
6.00
0.00
4.46
4.46
74.32%
74.32%
34
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
13
3.45
0.00
2.55
2.55
73.70%
73.70%
35
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
15
9.70
1.55
7.12
8.67
73.38%
89.40%
36
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
9
4.99
0.32
3.65
3.96
73.08%
79.46%
37
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
26
15.98
0.46
11.65
12.11
72.92%
75.80%
38
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
23
9.61
0.75
6.94
7.69
72.22%
80.04%
39
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
23
125.67
0.08
90.69
90.77
72.16%
72.22%
40
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
10
3.81
0.00
2.75
2.75
72.08%
72.08%
41
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
96
720.04
17.05
518.52
535.56
72.01%
74.37%
42
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
8
10.09
0.00
7.23
7.23
71.70%
71.70%
43
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
21
4.83
0.40
3.46
3.85
71.64%
79.86%
44
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
9
3.16
0.00
2.24
2.24
70.94%
70.94%
45
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
25
24.86
2.76
17.32
20.08
69.68%
80.77%
46
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
16
8.74
0.25
6.06
6.31
69.39%
72.20%
47
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
21
8.66
0.64
6.00
6.64
69.27%
76.69%
48
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
4
1.75
0.11
1.20
1.31
68.75%
74.93%
49
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
7
6.97
0.00
4.79
4.79
68.72%
68.72%
50
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
20
4.97
0.45
3.38
3.83
68.13%
77.11%
51
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
11
4.47
0.02
3.04
3.07
68.07%
68.59%
52
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
35
25.09
2.58
17.05
19.63
67.95%
78.22%
53
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
17
3.79
0.00
2.58
2.58
67.94%
67.94%
54
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
25
18.93
3.05
12.84
15.89
67.82%
83.91%
55
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
12
3.09
0.41
2.07
2.48
66.99%
80.19%
56
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
13
7.38
0.00
4.84
4.84
65.62%
65.62%
57
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
28
32.28
0.00
21.01
21.01
65.06%
65.06%
58
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
14
6.69
1.11
4.35
5.46
65.04%
81.61%
59
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
16
4.52
0.00
2.87
2.87
63.58%
63.58%
60
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
6
2.44
0.00
1.52
1.52
62.37%
62.37%
61
สำนักงานทางหลวงที่ 8
23
35.04
2.19
21.66
23.85
61.82%
68.06%
62
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
11
2.65
0.00
1.57
1.57
59.15%
59.15%
63
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
19
15.33
0.31
8.87
9.18
57.82%
59.87%
64
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
35
30.70
4.68
17.52
22.20
57.07%
72.30%
65
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
179
515.46
6.22
290.50
296.72
56.35%
57.56%
66
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
23
28.11
7.63
15.75
23.38
56.03%
83.18%
67
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
4
0.82
0.00
0.45
0.45
54.27%
54.27%
68
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
26
99.48
18.86
53.94
72.80
54.22%
73.17%
69
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
29
36.90
0.00
19.97
19.97
54.11%
54.11%
70
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
36
21.80
2.49
11.13
13.63
51.06%
62.51%
71
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
26
17.77
0.05
8.72
8.77
49.08%
49.37%
72
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
7
11.45
0.00
5.51
5.51
48.07%
48.07%
73
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
13
3.51
1.36
1.67
3.03
47.61%
86.31%
74
โรงพยาบาลมหาสารคาม
28
110.98
37.47
51.37
88.83
46.28%
80.04%
75
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.08
0.00
0.04
0.04
44.68%
44.68%
76
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
53
176.16
47.16
76.02
123.18
43.15%
69.92%
77
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
15
8.68
2.84
3.70
6.53
42.60%
75.28%
78
โครงการชลประทานมหาสารคาม
92
291.55
122.56
107.60
230.16
36.90%
78.94%
79
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
37
241.57
161.13
70.74
231.87
29.28%
95.98%
80
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
34
43.92
8.52
12.38
20.89
28.17%
47.56%
81
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
63
572.39
418.13
118.11
536.24
20.63%
93.68%
82
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
97
217.59
153.76
16.32
170.08
7.50%
78.16%
83
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
232
615.99
0.21
4.99
5.20
0.81%
0.84%
รวม
3,075
7,610.15
1,178.10
4,701.64
5,879.75
61.78%
77.26%
×