งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงการคลัง
1
0.67
0.62
0.00
0.62
0.00%
91.84%
2
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
2
14.48
0.00
0.03
0.03
0.23%
0.23%
3
กระทรวงพาณิชย์
4
1.29
0.00
0.17
0.17
13.28%
13.28%
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
233
788.83
292.26
158.78
451.04
20.12%
57.17%
5
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
58
380.13
25.94
160.16
186.10
42.13%
48.95%
6
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
325
481.28
66.71
248.92
315.63
51.72%
65.58%
7
กระทรวงมหาดไทย
213
236.69
78.89
127.49
206.39
53.86%
87.19%
8
กระทรวงศึกษาธิการ
566
175.33
44.17
100.84
145.01
57.51%
82.70%
9
กระทรวงสาธารณสุข
64
153.52
48.28
105.24
153.52
68.55%
100.00%
10
กระทรวงคมนาคม
86
871.97
177.95
655.17
833.12
75.13%
95.54%
11
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
14
5.71
0.71
4.97
5.68
87.00%
99.44%
12
กระทรวงวัฒนธรรม
16
1.31
0.00
1.23
1.23
93.81%
93.81%
13
กระทรวงยุติธรรม
19
2.97
0.00
2.92
2.92
98.31%
98.31%
14
กระทรวงแรงงาน
4
2.11
0.00
2.11
2.11
100.00%
100.00%
15
กระทรวงพลังงาน
1
0.37
0.00
0.37
0.37
100.00%
100.00%
16
กระทรวงอุตสาหกรรม
1
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
รวม
1,607
3,116.72
735.52
1,568.46
2,303.98
50.32%
73.92%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.88
0.00
0.88
0.88
100.00%
100.00%
2
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.85
0.00
0.85
0.85
100.00%
100.00%
3
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1
0.75
0.00
0.75
0.75
100.00%
100.00%
4
โรงเรียนวาปีปทุม
1
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
5
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.37
0.00
0.37
0.37
100.00%
100.00%
6
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
1
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
7
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
9
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
3
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
11
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
2
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
12
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
2
0.38
0.00
0.38
0.38
100.00%
100.00%
13
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
6
0.91
0.00
0.91
0.91
100.00%
100.00%
14
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
10
0.58
0.00
0.58
0.58
100.00%
100.00%
15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
3
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
7
0.94
0.00
0.94
0.94
100.00%
100.00%
17
โรงเรียนผดุงนารี
1
0.50
0.00
0.50
0.50
99.95%
99.95%
18
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
10
2.01
0.00
1.96
1.96
97.51%
97.51%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
146
33.00
0.43
30.99
31.41
93.88%
95.18%
20
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
16
1.31
0.00
1.23
1.23
93.81%
93.81%
21
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
20
1.80
0.15
1.64
1.79
91.33%
99.53%
22
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
14
5.71
0.71
4.97
5.68
87.00%
99.44%
23
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
32
228.75
29.70
188.64
218.34
82.46%
95.44%
24
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
50
20.90
5.03
15.87
20.90
75.91%
100.00%
25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
43
53.45
14.15
39.29
53.45
73.51%
100.00%
26
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
42
621.55
145.36
453.55
598.91
72.97%
96.35%
27
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
183
76.96
21.12
55.32
76.44
71.88%
99.32%
28
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
45
14.60
1.36
10.39
11.75
71.13%
80.43%
29
โรงพยาบาลมหาสารคาม
20
99.33
34.13
65.20
99.33
65.64%
100.00%
30
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
246.05
4.96
157.87
162.83
64.16%
66.17%
31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
185
39.31
10.60
24.58
35.18
62.54%
89.50%
32
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
113
171.83
60.21
103.84
164.06
60.43%
95.47%
33
สำนักงานทางหลวงที่ 8
12
21.67
2.89
12.98
15.87
59.89%
73.23%
34
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
3
5.60
0.00
2.99
2.99
53.33%
53.33%
35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
170
56.83
17.89
29.92
47.80
52.64%
84.12%
36
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
1
0.58
0.29
0.29
0.58
50.00%
100.00%
37
โครงการชลประทานมหาสารคาม
97
388.12
34.29
188.74
223.03
48.62%
57.46%
38
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
9
4.62
2.45
2.14
4.58
46.26%
99.24%
39
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
21
17.66
10.47
6.10
16.58
34.56%
93.84%
40
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
1
2.87
2.01
0.86
2.87
29.91%
99.91%
41
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
217
658.63
279.38
157.60
436.98
23.92%
66.34%
42
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.90
0.00
0.15
0.15
16.47%
16.47%
43
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
4
1.29
0.00
0.17
0.17
13.28%
13.28%
44
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
5
15.49
6.36
1.19
7.54
7.65%
48.69%
45
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
11
8.93
8.57
0.36
8.93
4.05%
100.00%
46
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
5
2.88
1.47
0.07
1.54
2.37%
53.43%
47
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
48
134.09
20.97
2.29
23.27
1.71%
17.35%
48
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
4
21.26
0.00
0.03
0.03
0.13%
0.13%
49
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
1
3.00
2.99
0.00
2.99
0.00%
99.66%
50
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
1
3.50
3.47
0.00
3.47
0.00%
99.11%
51
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
1
0.67
0.62
0.00
0.62
0.00%
91.84%
52
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
2
2.83
2.17
0.00
2.17
0.00%
76.70%
53
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
5
3.23
3.03
0.00
3.03
0.00%
93.63%
54
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
11
114.72
6.52
0.00
6.52
0.00%
5.68%
55
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
1
14.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
56
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
2
5.61
1.80
0.00
1.80
0.00%
31.97%
57
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
1
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
1,607
3,116.72
735.52
1,568.46
2,303.98
50.32%
73.92%
×