งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงการคลัง
1
0.62
0.62
0.00
0.62
0.00%
100.00%
2
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
2
14.48
0.00
0.03
0.03
0.23%
0.23%
3
กระทรวงพาณิชย์
4
1.29
0.75
0.17
0.92
13.28%
71.55%
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
235
726.14
279.30
179.57
458.87
24.72%
63.19%
5
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
58
380.13
48.58
160.52
209.10
42.22%
55.00%
6
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
324
480.42
66.96
263.27
330.23
54.79%
68.73%
7
กระทรวงศึกษาธิการ
566
174.32
49.58
102.97
152.55
59.07%
87.51%
8
กระทรวงมหาดไทย
213
236.69
45.88
139.90
185.77
59.10%
78.48%
9
กระทรวงคมนาคม
88
894.89
177.96
662.02
839.98
73.97%
93.86%
10
กระทรวงสาธารณสุข
64
153.52
35.66
117.86
153.52
76.77%
100.00%
11
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
14
5.71
0.71
4.97
5.68
87.00%
99.44%
12
กระทรวงยุติธรรม
19
2.97
0.00
2.92
2.92
98.31%
98.31%
13
กระทรวงวัฒนธรรม
16
1.23
0.00
1.23
1.23
100.00%
100.00%
14
กระทรวงแรงงาน
4
2.11
0.00
2.11
2.11
100.00%
100.00%
15
กระทรวงพลังงาน
1
0.37
0.00
0.37
0.37
100.00%
100.00%
16
กระทรวงอุตสาหกรรม
1
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
รวม
1,610
3,074.94
706.00
1,637.95
2,343.95
53.26%
76.22%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.88
0.00
0.88
0.88
100.00%
100.00%
2
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.85
0.00
0.85
0.85
100.00%
100.00%
3
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1
0.75
0.00
0.75
0.75
100.00%
100.00%
4
โรงเรียนวาปีปทุม
1
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
5
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.37
0.00
0.37
0.37
100.00%
100.00%
6
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
1
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
7
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
9
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
3
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
11
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
2
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
12
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
2
0.38
0.00
0.38
0.38
100.00%
100.00%
13
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
6
0.91
0.00
0.91
0.91
100.00%
100.00%
14
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
10
0.58
0.00
0.58
0.58
100.00%
100.00%
15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
3
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
16
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
16
1.23
0.00
1.23
1.23
100.00%
100.00%
17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
7
0.94
0.00
0.94
0.94
100.00%
100.00%
18
โรงเรียนผดุงนารี
1
0.50
0.00
0.50
0.50
99.95%
99.95%
19
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
20
1.80
0.00
1.77
1.77
98.52%
98.52%
20
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
10
2.01
0.00
1.96
1.96
97.51%
97.51%
21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
146
33.00
0.43
30.99
31.41
93.88%
95.18%
22
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
14
5.71
0.71
4.97
5.68
87.00%
99.44%
23
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
32
235.77
27.66
192.35
220.01
81.58%
93.31%
24
โรงพยาบาลมหาสารคาม
20
99.33
21.51
77.82
99.33
78.34%
100.00%
25
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
182
76.86
17.42
59.02
76.44
76.79%
99.45%
26
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
50
20.90
5.03
15.87
20.90
75.91%
100.00%
27
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
43
53.45
14.15
39.29
53.45
73.51%
100.00%
28
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
44
634.91
147.46
455.81
603.27
71.79%
95.01%
29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
45
14.60
1.36
10.39
11.75
71.13%
80.43%
30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
185
39.31
11.04
26.72
37.76
67.97%
96.06%
31
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
113
171.83
27.63
115.62
143.25
67.28%
83.37%
32
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
246.05
7.18
157.87
165.05
64.16%
67.08%
33
สำนักงานทางหลวงที่ 8
12
24.20
2.84
13.86
16.70
57.24%
68.99%
34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
170
55.87
22.85
29.92
52.77
53.54%
94.45%
35
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
3
5.59
0.00
2.99
2.99
53.46%
53.46%
36
โครงการชลประทานมหาสารคาม
97
387.36
39.39
198.23
237.61
51.17%
61.34%
37
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
1
0.58
0.29
0.29
0.58
50.00%
100.00%
38
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
9
4.62
2.45
2.14
4.58
46.26%
99.24%
39
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
21
17.66
9.97
6.60
16.58
37.39%
93.84%
40
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
1
2.87
2.01
0.86
2.87
29.91%
99.91%
41
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
219
595.94
268.65
176.16
444.81
29.56%
74.64%
42
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
5
15.49
4.13
3.41
7.54
21.99%
48.69%
43
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
11
8.93
7.41
1.51
8.93
16.94%
100.00%
44
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.90
0.00
0.15
0.15
16.47%
16.47%
45
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
4
1.29
0.75
0.17
0.92
13.28%
71.55%
46
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
5
2.88
1.47
0.07
1.54
2.37%
53.43%
47
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
48
134.09
41.40
2.65
44.05
1.97%
32.85%
48
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
4
21.26
0.00
0.03
0.03
0.13%
0.13%
49
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
1
3.47
3.47
0.00
3.47
0.00%
100.00%
50
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
1
2.99
2.99
0.00
2.99
0.00%
100.00%
51
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
1
0.62
0.62
0.00
0.62
0.00%
100.00%
52
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
2
2.83
2.17
0.00
2.17
0.00%
76.70%
53
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
5
3.23
3.23
0.00
3.23
0.00%
100.00%
54
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
11
114.72
6.52
0.00
6.52
0.00%
5.68%
55
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
1
14.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
56
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
2
5.61
1.80
0.00
1.80
0.00%
31.97%
57
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
1
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
1,610
3,074.94
706.00
1,637.95
2,343.95
53.26%
76.22%
×