งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
14
5.71
0.71
4.97
5.68
87.00%
99.44%
รวม
14
5.71
0.71
4.97
5.68
87.00%
99.44%
×