งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
11
8.93
7.41
1.51
8.93
16.94%
100.00%
2
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
9
4.62
2.45
2.14
4.58
46.26%
99.24%
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
1
0.58
0.29
0.29
0.58
50.00%
100.00%
4
โครงการชลประทานมหาสารคาม
97
387.36
39.39
198.23
237.61
51.17%
61.34%
5
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
182
76.86
17.42
59.02
76.44
76.79%
99.45%
6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
3
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
7
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
10
0.58
0.00
0.58
0.58
100.00%
100.00%
8
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
6
0.91
0.00
0.91
0.91
100.00%
100.00%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
3
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
11
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รวม
324
480.42
66.96
263.27
330.23
54.79%
68.73%
×