งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
11
8.93
8.57
0.36
8.93
4.05%
100.00%
2
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
9
4.62
2.45
2.14
4.58
46.26%
99.24%
3
โครงการชลประทานมหาสารคาม
97
388.12
34.29
188.74
223.03
48.62%
57.46%
4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
1
0.58
0.29
0.29
0.58
50.00%
100.00%
5
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
183
76.96
21.12
55.32
76.44
71.88%
99.32%
6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
3
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
7
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
10
0.58
0.00
0.58
0.58
100.00%
100.00%
8
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
6
0.91
0.00
0.91
0.91
100.00%
100.00%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
3
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
11
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รวม
325
481.28
66.71
248.92
315.63
51.72%
65.58%
×