งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทางหลวงที่ 8
12
24.20
2.84
13.86
16.70
57.24%
68.99%
2
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
44
634.91
147.46
455.81
603.27
71.79%
95.01%
3
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
32
235.77
27.66
192.35
220.01
81.58%
93.31%
รวม
88
894.89
177.96
662.02
839.98
73.97%
93.86%
×