งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทางหลวงที่ 8
12
21.67
2.89
12.98
15.87
59.89%
73.23%
2
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
42
621.55
145.36
453.55
598.91
72.97%
96.35%
3
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
32
228.75
29.70
188.64
218.34
82.46%
95.44%
รวม
86
871.97
177.95
655.17
833.12
75.13%
95.54%
×