งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
5
3.23
3.23
0.00
3.23
0.00%
100.00%
2
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
4
21.26
0.00
0.03
0.03
0.13%
0.13%
3
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
21
17.66
9.97
6.60
16.58
37.39%
93.84%
4
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
113
171.83
27.63
115.62
143.25
67.28%
83.37%
5
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
50
20.90
5.03
15.87
20.90
75.91%
100.00%
6
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
20
1.80
0.00
1.77
1.77
98.52%
98.52%
รวม
213
236.69
45.88
139.90
185.77
59.10%
78.48%
×