งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
10
2.01
0.00
1.96
1.96
97.51%
97.51%
2
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
7
0.94
0.00
0.94
0.94
100.00%
100.00%
3
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
2
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รวม
19
2.97
0.00
2.92
2.92
98.31%
98.31%
×