งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
2
0.38
0.00
0.38
0.38
100.00%
100.00%
2
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.88
0.00
0.88
0.88
100.00%
100.00%
3
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.85
0.00
0.85
0.85
100.00%
100.00%
รวม
4
2.11
0.00
2.11
2.11
100.00%
100.00%
×