งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
43
53.45
14.15
39.29
53.45
73.51%
100.00%
2
โรงพยาบาลมหาสารคาม
20
99.33
21.51
77.82
99.33
78.34%
100.00%
3
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1
0.75
0.00
0.75
0.75
100.00%
100.00%
รวม
64
153.52
35.66
117.86
153.52
76.77%
100.00%
×