งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
1
14.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
1
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รวม
2
14.48
0.00
0.03
0.03
0.23%
0.23%
×