งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
11
114.72
6.52
0.00
6.52
0.00%
5.68%
2
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
5
15.49
6.36
1.19
7.54
7.65%
48.69%
3
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
217
658.63
279.38
157.60
436.98
23.92%
66.34%
รวม
233
788.83
292.26
158.78
451.04
20.12%
57.17%
×