งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
2
5.61
1.80
0.00
1.80
0.00%
31.97%
2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
1
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
2
2.83
2.17
0.00
2.17
0.00%
76.70%
4
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
1
3.47
3.47
0.00
3.47
0.00%
100.00%
5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
1
2.99
2.99
0.00
2.99
0.00%
100.00%
6
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
5
2.88
1.47
0.07
1.54
2.37%
53.43%
7
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2
0.90
0.00
0.15
0.15
16.47%
16.47%
8
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
1
2.87
2.01
0.86
2.87
29.91%
99.91%
9
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
3
5.59
0.00
2.99
2.99
53.46%
53.46%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
170
55.87
22.85
29.92
52.77
53.54%
94.45%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
185
39.31
11.04
26.72
37.76
67.97%
96.06%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
45
14.60
1.36
10.39
11.75
71.13%
80.43%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
146
33.00
0.43
30.99
31.41
93.88%
95.18%
14
โรงเรียนผดุงนารี
1
0.50
0.00
0.50
0.50
99.95%
99.95%
15
โรงเรียนวาปีปทุม
1
0.40
0.00
0.40
0.40
100.00%
100.00%
รวม
566
174.32
49.58
102.97
152.55
59.07%
87.51%
×