งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
48
134.09
41.40
2.65
44.05
1.97%
32.85%
2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
246.05
7.18
157.87
165.05
64.16%
67.08%
รวม
58
380.13
48.58
160.52
209.10
42.22%
55.00%
×