งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงมหาดไทย
1
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1
8.04
0.11
0.10
0.21
1.24%
2.56%
3
กระทรวงคมนาคม
14
63.77
1.41
16.12
17.53
25.28%
27.49%
4
กระทรวงศึกษาธิการ
2
8.41
1.16
2.52
3.68
29.91%
43.74%
รวม
18
80.28
2.68
18.74
21.42
23.34%
26.68%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทางหลวงที่ 8
7
8.74
0.00
2.82
2.82
32.31%
32.31%
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
2
8.41
1.16
2.52
3.68
29.91%
43.74%
3
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
4
17.16
0.32
4.91
5.23
28.60%
30.45%
4
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3
37.87
1.09
8.39
9.48
22.15%
25.03%
5
โครงการชลประทานมหาสารคาม
1
8.04
0.11
0.10
0.21
1.24%
2.56%
6
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
18
80.28
2.68
18.74
21.42
23.34%
26.68%
×