งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3
37.87
1.09
8.39
9.48
22.15%
25.03%
2
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
4
17.16
0.32
4.91
5.23
28.60%
30.45%
3
สำนักงานทางหลวงที่ 8
7
8.74
0.00
2.82
2.82
32.31%
32.31%
รวม
14
63.77
1.41
16.12
17.53
25.28%
27.49%
×