งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
2
8.41
1.16
2.52
3.68
29.91%
43.74%
รวม
2
8.41
1.16
2.52
3.68
29.91%
43.74%
×