งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงมหาดไทย
2
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5
53.66
5.50
3.09
8.59
5.74%
16.00%
3
กระทรวงคมนาคม
15
112.70
41.57
44.49
86.07
39.47%
76.36%
4
กระทรวงศึกษาธิการ
2
8.41
4.73
3.68
8.41
43.74%
100.00%
รวม
24
174.89
51.81
51.26
103.06
29.30%
58.93%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทางหลวงที่ 8
7
9.53
0.00
5.81
5.81
60.94%
60.94%
2
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
3
40.36
0.52
23.12
23.64
57.28%
58.57%
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
2
8.41
4.73
3.68
8.41
43.74%
100.00%
4
โครงการชลประทานมหาสารคาม
1
8.04
0.11
2.55
2.66
31.77%
33.14%
5
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
5
62.81
41.05
15.56
56.62
24.77%
90.14%
6
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
4
45.62
5.39
0.53
5.92
1.16%
12.98%
7
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
2
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
24
174.89
51.81
51.26
103.06
29.30%
58.93%
×