งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
230
630.11
0.12
0.00
0.12
0.00%
0.01%
2
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
237
212.36
7.89
0.00
7.89
0.00%
3.71%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
7
29.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
กระทรวงแรงงาน
1
1.36
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
กระทรวงสาธารณสุข
48
120.67
39.13
0.00
39.13
0.00%
32.42%
6
กระทรวงพาณิชย์
6
0.41
0.39
0.00
0.39
0.00%
95.25%
7
กระทรวงมหาดไทย
171
199.93
15.37
0.19
15.56
0.09%
7.78%
8
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
21
31.77
1.18
0.18
1.36
0.56%
4.28%
9
กระทรวงศึกษาธิการ
709
192.92
82.73
17.24
99.97
8.93%
51.81%
10
กระทรวงคมนาคม
91
714.11
509.43
107.72
617.14
15.08%
86.42%
11
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
281
368.16
82.58
73.21
155.80
19.88%
42.31%
12
กระทรวงยุติธรรม
12
0.66
0.00
0.32
0.32
49.40%
49.40%
รวม
1,814
2,502.32
738.83
198.86
937.68
7.94%
37.47%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
3
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
1
0.08
0.00
0.05
0.05
66.05%
66.05%
4
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
155
64.49
8.85
38.44
47.29
59.61%
73.33%
5
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
28
135.28
17.96
60.98
78.95
45.08%
58.36%
6
สำนักงานทางหลวงที่ 8
12
22.90
2.61
9.98
12.58
43.55%
54.94%
7
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
8
0.58
0.00
0.24
0.24
42.29%
42.29%
8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
5
0.80
0.58
0.22
0.80
27.37%
100.00%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
210
64.77
29.79
12.83
42.62
19.80%
65.79%
10
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
6
1.60
0.00
0.24
0.24
14.91%
14.91%
11
โครงการชลประทานมหาสารคาม
83
285.70
66.72
33.70
100.42
11.79%
35.14%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
169
25.17
18.18
2.53
20.71
10.05%
82.28%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
6
4.84
2.60
0.38
2.98
7.84%
61.47%
14
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
51
555.93
488.86
36.76
525.61
6.61%
94.54%
15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
10
3.34
2.58
0.19
2.77
5.72%
82.88%
16
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
4
0.79
0.75
0.04
0.79
4.89%
99.62%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
262
44.43
28.13
1.88
30.01
4.22%
67.55%
18
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
21
31.77
1.18
0.18
1.36
0.56%
4.28%
19
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
68
41.24
14.26
0.13
14.39
0.32%
34.90%
20
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
3
1.03
0.51
0.00
0.51
0.00%
49.52%
21
โรงพยาบาลมหาสารคาม
15
39.18
39.13
0.00
39.13
0.00%
99.87%
22
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
6
0.41
0.39
0.00
0.39
0.00%
95.25%
23
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
89
156.08
1.11
0.00
1.11
0.00%
0.71%
24
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
228
613.43
0.12
0.00
0.12
0.00%
0.01%
25
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
143
124.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
26
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
94
88.34
7.89
0.00
7.89
0.00%
8.93%
27
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
33
81.49
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
28
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
7
29.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
47
24.29
6.62
0.00
6.62
0.00%
27.26%
30
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
16.69
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
31
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
2
7.70
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
32
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
3
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
33
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
2
4.51
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
34
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
1
4.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
35
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
7
3.79
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
36
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
1
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
37
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
2
2.58
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
38
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
13
2.53
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
39
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
6
2.27
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
1
1.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
41
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
2
1.78
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
42
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
1.36
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
43
โรงเรียนผดุงนารี
2
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
44
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
1
0.46
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
1,814
2,502.32
738.83
198.86
937.68
7.94%
37.47%
×