งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
7
29.86
18.74
0.00
18.74
0.00%
62.74%
2
กระทรวงพาณิชย์
6
0.41
0.39
0.00
0.39
0.00%
95.25%
3
กระทรวงแรงงาน
1
1.36
1.36
0.00
1.36
0.00%
100.00%
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
232
664.62
36.33
1.12
37.45
0.16%
5.63%
5
กระทรวงมหาดไทย
177
217.72
173.11
0.39
173.50
0.17%
79.68%
6
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
241
217.40
27.74
2.22
29.97
1.02%
13.78%
7
กระทรวงสาธารณสุข
48
120.61
84.38
4.16
88.54
3.44%
73.40%
8
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
21
31.77
8.52
3.69
12.21
11.63%
38.43%
9
กระทรวงคมนาคม
100
827.28
581.41
194.69
776.10
23.53%
93.81%
10
กระทรวงศึกษาธิการ
711
193.08
93.59
55.47
149.06
28.72%
77.19%
11
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
283
367.94
143.59
155.79
299.38
42.34%
81.36%
12
กระทรวงยุติธรรม
12
0.66
0.00
0.66
0.66
100.00%
100.00%
รวม
1,839
2,672.70
1,169.15
418.19
1,587.34
15.64%
59.39%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
2
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
8
0.58
0.00
0.58
0.58
100.00%
100.00%
3
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
5
0.80
0.00
0.80
0.80
100.00%
100.00%
5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
2
0.15
0.00
0.13
0.13
88.43%
88.43%
6
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
156
65.23
8.54
51.33
59.86
78.67%
91.76%
7
สำนักงานทางหลวงที่ 8
12
22.04
2.19
12.00
14.19
54.44%
64.37%
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
169
25.17
10.93
11.96
22.88
47.50%
90.91%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
264
44.59
22.39
17.57
39.96
39.40%
89.61%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
210
64.77
35.95
23.84
59.78
36.79%
92.29%
11
โครงการชลประทานมหาสารคาม
84
286.02
122.49
102.82
225.31
35.94%
78.77%
12
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
36
240.84
161.10
70.14
231.24
29.12%
96.01%
13
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
52
564.41
418.13
112.55
530.68
19.94%
94.02%
14
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
6
1.60
1.36
0.24
1.60
14.91%
100.00%
15
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
21
31.77
8.52
3.69
12.21
11.63%
38.43%
16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
6
4.12
2.84
0.38
3.22
9.22%
78.13%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
47
24.29
7.64
2.10
9.74
8.65%
40.11%
18
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
10
2.77
2.58
0.19
2.77
6.90%
99.92%
19
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
4
0.79
0.75
0.04
0.79
4.91%
100.00%
20
โรงพยาบาลมหาสารคาม
15
39.13
37.47
1.67
39.13
4.25%
100.00%
21
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
33
81.48
46.92
2.50
49.41
3.06%
60.64%
22
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
94
88.34
22.82
2.22
25.04
2.51%
28.34%
23
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
66
31.04
16.98
0.25
17.23
0.81%
55.53%
24
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
226
610.24
0.00
1.12
1.12
0.18%
0.18%
25
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
1.36
1.36
0.00
1.36
0.00%
100.00%
26
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
1
0.46
0.46
0.00
0.46
0.00%
100.00%
27
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
1
0.35
0.35
0.00
0.35
0.00%
100.00%
28
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
1
3.00
2.99
0.00
2.99
0.00%
99.66%
29
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
1
4.50
4.47
0.00
4.47
0.00%
99.31%
30
โรงเรียนผดุงนารี
2
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00%
99.70%
31
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
4
37.69
27.81
0.00
27.81
0.00%
73.78%
32
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
3
0.57
0.22
0.00
0.22
0.00%
39.32%
33
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
2
1.78
1.55
0.00
1.55
0.00%
87.06%
34
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
7
3.79
2.45
0.00
2.45
0.00%
64.59%
35
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
2
7.70
7.46
0.00
7.46
0.00%
96.83%
36
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
3
1.03
1.03
0.00
1.03
0.00%
99.88%
37
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
6
0.41
0.39
0.00
0.39
0.00%
95.25%
38
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
6
2.27
0.31
0.00
0.31
0.00%
13.81%
39
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
14
2.54
2.54
0.00
2.54
0.00%
99.99%
40
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
91
183.08
153.02
0.00
153.02
0.00%
83.58%
41
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
147
129.05
4.92
0.00
4.92
0.00%
3.81%
42
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
7
29.86
18.74
0.00
18.74
0.00%
62.74%
43
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2
16.69
8.52
0.00
8.52
0.00%
51.06%
44
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
3
6.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
45
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
2
4.51
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
46
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
2
2.58
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
47
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
1
1.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
1,839
2,672.70
1,169.15
418.19
1,587.34
15.64%
59.39%
×