งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14
8.65
0.01
4.24
4.25
49.05%
49.15%
2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
381
1,800.32
222.13
1,244.26
1,466.39
69.11%
81.45%
3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
531
588.83
43.77
407.03
450.80
69.12%
76.55%
4
กระทรวงอุตสาหกรรม
12
3.03
0.29
2.12
2.41
69.83%
79.49%
5
กระทรวงพาณิชย์
17
5.90
0.75
4.19
4.94
71.04%
83.75%
6
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
67
141.60
0.00
101.39
101.39
71.60%
71.60%
7
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
25
12.73
0.00
9.60
9.60
75.40%
75.40%
8
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
124
1,767.57
55.95
1,361.35
1,417.30
77.01%
80.18%
9
กระทรวงการคลัง
26
7.28
0.66
5.61
6.27
77.16%
86.24%
10
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13
1.94
0.00
1.51
1.51
77.59%
77.59%
11
กระทรวงพลังงาน
4
1.52
0.00
1.20
1.20
79.42%
79.42%
12
กระทรวงวัฒนธรรม
30
8.77
0.00
6.97
6.97
79.52%
79.52%
13
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
36
20.76
0.00
16.82
16.82
81.00%
81.00%
14
กระทรวงยุติธรรม
56
58.46
0.18
47.81
47.99
81.78%
82.09%
15
กระทรวงสาธารณสุข
107
317.08
27.03
260.49
287.52
82.15%
90.67%
16
กระทรวงแรงงาน
68
14.83
0.08
12.29
12.36
82.81%
83.35%
17
กระทรวงคมนาคม
137
930.82
110.39
773.42
883.81
83.09%
94.94%
18
สำนักนายกรัฐมนตรี
20
3.44
0.00
2.87
2.87
83.28%
83.28%
19
กระทรวงศึกษาธิการ
984
1,051.21
45.57
899.91
945.49
85.60%
89.94%
20
กระทรวงกลาโหม
9
3.23
0.00
2.77
2.77
85.66%
85.66%
21
กระทรวงมหาดไทย
314
765.54
22.99
671.61
694.60
87.73%
90.73%
22
หน่วยงานของศาล
8
0.31
0.00
0.31
0.31
100.00%
100.00%
รวม
2,983
7,513.81
529.81
5,837.76
6,367.57
77.69%
84.74%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
3
0.18
0.00
0.18
0.18
100.00%
100.00%
2
สำนักงานประจำศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย
3
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
3
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
2
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
4
โรงเรียนวาปีปทุม
14
16.78
0.00
16.70
16.70
99.55%
99.55%
5
โรงเรียนผดุงนารี
13
20.10
0.00
19.99
19.99
99.46%
99.46%
6
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
9
8.60
0.00
8.48
8.48
98.62%
98.62%
7
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
15
4.56
0.00
4.49
4.49
98.44%
98.44%
8
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
77
477.56
5.03
463.24
468.27
97.00%
98.05%
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
188
141.15
0.43
133.78
134.20
94.77%
95.08%
10
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
11
3.15
0.00
2.90
2.90
92.12%
92.12%
11
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
10
17.61
1.44
16.15
17.59
91.73%
99.89%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
223
200.70
6.93
183.44
190.37
91.39%
94.85%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
91
181.70
1.36
163.64
164.99
90.06%
90.80%
14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
16
8.58
0.29
7.71
8.00
89.84%
93.21%
15
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
16
4.60
0.08
4.10
4.18
88.98%
90.70%
16
กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม
11
2.38
0.00
2.11
2.11
88.41%
88.41%
17
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
32
20.98
0.47
18.30
18.77
87.22%
89.45%
18
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
27
40.18
0.17
34.82
34.99
86.66%
87.08%
19
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
19
1.90
0.00
1.64
1.64
86.60%
86.60%
20
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
27
312.42
4.13
270.33
274.47
86.52%
87.85%
21
โรงพยาบาลมหาสารคาม
34
158.08
12.80
136.51
149.31
86.35%
94.44%
22
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
26
838.36
6.52
723.64
730.16
86.31%
87.09%
23
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
4
0.54
0.00
0.47
0.47
86.05%
86.05%
24
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44
1,258.31
6.59
1,079.96
1,086.55
85.82%
86.35%
25
สำนักงานสัสดีจังหวัดมหาสารคาม
9
3.23
0.00
2.77
2.77
85.66%
85.66%
26
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
195
89.12
9.28
76.30
85.59
85.61%
96.03%
27
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
3
0.50
0.00
0.42
0.42
84.89%
84.89%
28
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
52
245.31
23.61
207.29
230.90
84.49%
94.12%
29
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
7
2.86
0.00
2.40
2.40
83.98%
83.98%
30
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
42
60.26
0.00
50.47
50.47
83.75%
83.75%
31
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
54
645.12
83.89
538.87
622.76
83.53%
96.53%
32
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
5
1.74
0.04
1.45
1.49
83.11%
85.67%
33
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
24
20.62
0.18
17.07
17.25
82.75%
83.62%
34
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
23
15.71
0.21
12.96
13.17
82.49%
83.82%
35
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
24
110.29
0.00
90.42
90.42
81.98%
81.98%
36
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
17
4.12
0.00
3.37
3.37
81.83%
81.83%
37
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
212
189.15
19.22
154.53
173.75
81.69%
91.86%
38
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
23
23.50
0.06
19.18
19.24
81.61%
81.84%
39
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม
6
1.52
0.00
1.23
1.23
81.37%
81.37%
40
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
7
1.52
0.00
1.24
1.24
81.25%
81.25%
41
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
29
19.24
0.00
15.58
15.58
80.98%
80.98%
42
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
10
2.13
0.00
1.72
1.72
80.55%
80.55%
43
งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม)
123
201.79
8.12
161.76
169.88
80.16%
84.18%
44
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
31
16.75
0.65
13.37
14.02
79.84%
83.73%
45
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
30
8.77
0.00
6.97
6.97
79.52%
79.52%
46
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
25
20.46
0.02
16.27
16.29
79.51%
79.60%
47
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
4
1.52
0.00
1.20
1.20
79.42%
79.42%
48
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
17
2.25
0.00
1.77
1.77
78.64%
78.64%
49
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
14
3.32
0.00
2.58
2.58
77.78%
77.78%
50
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
13
1.94
0.00
1.51
1.51
77.59%
77.59%
51
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
9
4.47
0.00
3.47
3.47
77.49%
77.49%
52
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
8
5.60
0.00
4.32
4.32
77.03%
77.03%
53
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
64
150.39
14.23
115.50
129.73
76.79%
86.26%
54
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
13
4.66
0.00
3.55
3.55
76.29%
76.29%
55
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม
1
0.09
0.00
0.07
0.07
74.28%
74.28%
56
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม
7
4.44
0.00
3.30
3.30
74.20%
74.20%
57
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
25
28.91
3.61
21.45
25.05
74.19%
86.66%
58
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
17
8.96
0.00
6.65
6.65
74.15%
74.15%
59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
21
5.12
0.00
3.79
3.79
74.03%
74.03%
60
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
15
3.53
0.00
2.61
2.61
73.85%
73.85%
61
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
11
5.06
0.09
3.72
3.81
73.52%
75.35%
62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
9
1.06
0.00
0.76
0.76
71.77%
71.77%
63
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
17
5.90
0.75
4.19
4.94
71.04%
83.75%
64
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
33
26.23
2.45
18.42
20.87
70.22%
79.55%
65
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
12
3.03
0.29
2.12
2.41
69.83%
79.49%
66
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
19
13.33
0.01
9.26
9.27
69.49%
69.56%
67
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม
8
2.66
0.00
1.82
1.82
68.45%
68.45%
68
สำนักงานทางหลวงที่ 8
20
35.33
2.80
23.54
26.34
66.64%
74.55%
69
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
31
9.27
0.57
6.15
6.72
66.31%
72.47%
70
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
18
13.50
0.66
8.71
9.37
64.51%
69.41%
71
โครงการชลประทานมหาสารคาม
103
387.77
26.43
245.64
272.07
63.34%
70.16%
72
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
25
81.34
0.00
50.92
50.92
62.60%
62.60%
73
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
41
25.27
7.05
15.81
22.86
62.58%
90.48%
74
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงหนือ 3
7
12.21
3.44
7.46
10.90
61.05%
89.22%
75
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
17
11.39
2.31
6.78
9.10
59.56%
79.86%
76
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม
20
13.81
4.46
8.18
12.64
59.19%
91.48%
77
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
32
26.01
2.35
14.97
17.32
57.56%
66.58%
78
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
80
509.26
49.36
281.39
330.75
55.25%
64.94%
79
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
24
19.26
5.32
10.02
15.34
52.00%
79.64%
80
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
13
8.56
0.01
4.18
4.18
48.78%
48.88%
81
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
8
1.16
0.62
0.53
1.15
45.87%
98.99%
82
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
328
649.54
211.48
250.28
461.76
38.53%
71.09%
83
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
13
25.40
0.00
2.81
2.81
11.05%
11.05%
รวม
2,983
7,513.81
529.81
5,837.76
6,367.57
77.69%
84.74%
×