งบจังหวัด

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
1
3.39
0.00
3.39
3.39
100.00%
100.00%
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
1
0.90
0.00
0.90
0.90
100.00%
100.00%
3
สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.82
0.00
0.82
0.82
100.00%
100.00%
4
สนง.พลังงานจังหวัด
1
0.18
0.00
0.18
0.18
100.00%
100.00%
5
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
3
3.77
0.00
3.77
3.77
100.00%
100.00%
6
สนง.เกษตรจังหวัด
3
2.53
0.00
2.53
2.53
99.86%
99.86%
7
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
1
0.28
0.00
0.28
0.28
99.67%
99.67%
8
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
1
6.99
0.04
5.81
5.85
83.09%
83.69%
9
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
2
1.44
0.28
0.86
1.14
59.62%
79.08%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
1
1.09
0.05
0.46
0.51
42.72%
47.08%
11
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
1
1.02
0.00
0.41
0.41
40.81%
40.81%
รวม
16
22.39
0.37
19.40
19.77
86.64%
88.29%
×