งบจังหวัด

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.เกษตรจังหวัด
3
1.38
0.00
0.54
0.54
38.82%
38.82%
2
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
1
3.50
0.00
0.49
0.49
14.13%
14.13%
3
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5
85.73
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
59
62.69
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
19.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
1
3.73
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
8
2.84
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
1
1.42
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
3
1.37
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
13
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
1
1.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
12
สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13
สนง.พลังงานจังหวัด
16
0.66
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
1
0.28
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
115
186.46
0.00
1.03
1.03
0.55%
0.55%
×