งบจังหวัด

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
1
3.39
0.00
3.39
3.39
100.00%
100.00%
2
สนง.แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.82
0.00
0.82
0.82
100.00%
100.00%
3
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
3
3.77
0.00
3.77
3.77
100.00%
100.00%
4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
13
1.24
0.00
1.24
1.24
100.00%
100.00%
5
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
19.80
0.00
19.78
19.78
99.88%
99.88%
6
สนง.เกษตรจังหวัด
3
2.53
0.00
2.53
2.53
99.86%
99.86%
7
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5
83.01
0.00
82.78
82.78
99.72%
99.72%
8
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
1
0.28
0.00
0.28
0.28
99.67%
99.67%
9
สนง.พลังงานจังหวัด
16
0.66
0.00
0.58
0.58
89.16%
89.16%
10
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
1
6.99
0.04
5.81
5.85
83.09%
83.69%
11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
1
1.09
0.05
0.46
0.51
42.72%
47.08%
12
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
9
3.32
1.62
1.40
3.01
42.14%
90.85%
13
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
1
1.02
0.00
0.41
0.41
40.81%
40.81%
14
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
72
66.33
26.30
11.78
38.07
17.75%
57.40%
รวม
129
194.21
28.00
135.02
163.02
69.51%
83.93%
×