งบจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5
85.73
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
59
62.69
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
19.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
7
2.46
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
สนง.พลังงานจังหวัด
15
0.48
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
12
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
100
171.49
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
×