งบจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
12
0.34
0.00
0.34
0.34
100.00%
100.00%
2
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
2
19.80
0.00
19.78
19.78
99.88%
99.88%
3
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
5
83.01
0.00
82.78
82.78
99.72%
99.72%
4
สนง.พลังงานจังหวัด
15
0.48
0.00
0.41
0.41
85.20%
85.20%
5
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
7
1.88
1.34
0.54
1.88
28.74%
99.86%
6
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
72
66.33
26.30
11.78
38.07
17.75%
57.40%
รวม
113
171.83
27.63
115.62
143.25
67.28%
83.37%
×