งบกลุ่มจังหวัด

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
1
0.38
0.00
0.24
0.24
63.86%
63.86%
2
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2
100.00
91.98
8.02
100.00
8.02%
100.00%
รวม
3
100.38
91.98
8.26
100.24
8.23%
99.86%
×