สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
1.01
0.00
0.72
0.72
71.12%
71.12%
รายจ่ายภาพรวม
9
1.01
0.00
0.72
0.72
71.12%
71.12%
×