สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
0.44
0.00
0.15
0.15
34.93%
34.93%
รายจ่ายภาพรวม
9
0.44
0.00
0.15
0.15
34.93%
34.93%
×