กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
2.36
0.00
1.80
1.80
76.23%
76.23%
รายจ่ายภาพรวม
11
2.36
0.00
1.80
1.80
76.23%
76.23%
×