กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
2.08
0.00
0.03
0.03
1.38%
1.38%
รายจ่ายภาพรวม
9
2.08
0.00
0.03
0.03
1.38%
1.38%
×