สำนักงานสัสดีจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
3.14
0.00
2.48
2.48
79.02%
79.02%
รายจ่ายภาพรวม
9
3.14
0.00
2.48
2.48
79.02%
79.02%
×