สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
1.74
0.06
1.38
1.44
79.46%
82.92%
รายจ่ายภาพรวม
5
1.74
0.06
1.38
1.44
79.46%
82.92%
×