สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.52
0.01
0.23
0.24
43.47%
45.29%
รายจ่ายภาพรวม
3
0.52
0.01
0.23
0.24
43.47%
45.29%
×