สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
0.51
0.00
0.43
0.43
84.88%
84.88%
รายจ่ายลงทุน
1
0.62
0.62
0.00
0.62
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
8
1.13
0.62
0.43
1.05
38.43%
93.15%
×