สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
0.21
0.03
0.08
0.11
36.90%
52.79%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.21
0.03
0.08
0.11
36.90%
52.79%
×