สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
1.40
0.00
1.02
1.02
73.17%
73.17%
รายจ่ายภาพรวม
5
1.40
0.00
1.02
1.02
73.17%
73.17%
×