สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
0.65
0.00
0.22
0.22
32.92%
32.92%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.65
0.00
0.22
0.22
32.92%
32.92%
×