สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
2.81
0.00
2.20
2.20
78.39%
78.39%
รายจ่ายภาพรวม
6
2.81
0.00
2.20
2.20
78.39%
78.39%
×