สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
2.78
0.00
2.17
2.17
77.90%
77.90%
รายจ่ายภาพรวม
6
2.78
0.00
2.17
2.17
77.90%
77.90%
×