สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
1.96
0.00
0.52
0.52
26.34%
26.34%
รายจ่ายภาพรวม
5
1.96
0.00
0.52
0.52
26.34%
26.34%
×