สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
1.48
0.00
1.10
1.10
74.35%
74.35%
รายจ่ายภาพรวม
7
1.48
0.00
1.10
1.10
74.35%
74.35%
×