สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
1.23
0.00
0.19
0.19
15.59%
15.59%
รายจ่ายภาพรวม
5
1.23
0.00
0.19
0.19
15.59%
15.59%
×