มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
10.31
0.00
8.81
8.81
85.44%
85.44%
รายจ่ายลงทุน
14
5.71
0.71
4.97
5.68
87.00%
99.44%
รายจ่ายภาพรวม
25
16.02
0.71
13.78
14.49
86.00%
90.43%
×