มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
6.50
0.00
1.82
1.82
27.96%
27.96%
รายจ่ายภาพรวม
7
6.50
0.00
1.82
1.82
27.96%
27.96%
×